google-site-verification=CyTAtaI2ba5z5AU9r3WS6Dm2BY1gNLroIHUjMY3n_5Q
bjerrelokalarkiv.dk
Gå til indhold
Vi holder juleafslutning i arkivet
mandag den 5 december kl 19.
Vi har gløgg og æbleskiver
vi ses
Bjerre lokalariv
Ny arkivmedarbejder
Leif Ziehrer
Bor i skovlunden

Bjerre Lokalarkiv generalforsamling mandag den 21. november kl. 19 i arkivet

efter generalforsamlingen  fortæller Even Figved - Bjerre om at arbejde på en boreplatform

Bjerre Lokalarkiv
Holmen 8A
8783 Hornsyld


vi har åben igen hver mandag fra kl. 15 til kl 17.
Kom ind og se hvad vi laver i arkivet og få en snak om historie. Vi har kaffe på kanden.


Tip

Tip


Vedtægter for Bjerre Lokalarkiv


Foreningens navn og formål
§1 Foreningens navn er Bjerre Lokalarkiv med hjemsted i Bjerre sogn, Hedensted Kommune.
§2 Foreningens formål er:
a. At fremme og styrke den almene interesse for Bjerre sogns historie og medvirke til at bevare egnens kulturarv samt at drive et lokalarkiv.
b. At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lyd-optagelser, trykte materialer og andre data med tilknytning til Bjerre sogn i fortid og nutid.
c. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de til enhver tid gældende regler for tilgængelighed.
d. Gennem udstillinger, foredrag og lignende at formidle viden om sognets og egnens historie.
Stk. 2 Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven  som sådan garanteres.
Medlemmer
§3 Som medlem kan optages alle interesserede personer, foreninger,  institutioner og virksomheder.
Generalforsamling
§4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
a. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Den  indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse efter egnens  sædvane.
b. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende  punkter:
1 Valg af dirigent
2 Beretning om foreningens virksomhed
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5 Valg af:
i. Bestyrelse
ii. Revisor
iii. Revisorsuppleant
6 Indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige og være for- manden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
7 Eventuelt.
§5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert  medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal  ønsker det, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig  begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes inden en  måned efter begæringen herom er fremsat, og indkaldes med motivering  for dens afholdelse, og i øvrigt som en ordinær generalforsamling.
§7 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen skal gerne være  på 5 medlemmer, og mindst på tre. Bestyrelsen vælges for 2 år ad  gangen skiftevis, således at 3 (2) medlemmer er på valg i ulige år og 2  (1) medlemmer i lige år. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Bestyrelsen
§8 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Der  føres protokol over møderne.
§9 Foreningen tegnes af formanden eller en af formanden udpeget sted- fortræder.
§10 Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der i samarbejde med bestyrelsen er  ansvarlige for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i  henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere, herunder at arkivet er  offentligt tilgængeligt med fast åbningstid.
Økonomi og regnskab
§11 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Udover foreningens  regnskab udarbejdes der særskilt regnskab for lokalarkivets drift.
Vedtægtsændringer
§12 Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst  halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, eller når 2/3 af  de fremmødte stemmer herfor.
Foreningens ophør
§13 Beslutning om foreningens ophævelse og overdragelse af arkivalier og  værdier til andre institutioner kan ske ved simpel stemmeflerhed ved to  på hinanden – med mindst 2 ugers mellemrum – afholdte generalforsam- linger.
§14 I tilfælde af generalforsamlingens beslutning om foreningens ophævelse,  sker placering af arkivets samlinger i samråd med Hedensted  Kommunes Lokalhistoriske samvirke og foreningens formue anvendes til  andet lokalhistorisk arbejde.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den ________________

Formand: ____________________________________________

Kasserer: ____________________________________________

Sekretær: ____________________________________________


Jeg spurgte hvorfor der er en vej i Bjerre Skov, der hedder Rakkerhalevej.
HER ER SVARET:

Hej Jan,

Tak for din henvendelse, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sendt videre til Arkiv for Navneforskning på Københavns Universitet.

Det var sgi’sme da et godt spørgsmål! Jeg havde ikke hørt betegnelsen før og var nok først lige så undrende som du. Men efter lidt undersøgelser i diverse arkiver er jeg måske kommet svaret lidt nærmere. I første omgang på hvorfor vejen overhovedet har fået navnet Rakkerhalevej, hvilket må skyldes, at den bæk, som vejen mere eller mindre følger, fra gammel tid har heddet Rakkerhale Bæk. Og bækkens navn kommer af, at det bakkeparti, som bækken runder efter sit udspring ved Kristinedal, har heddet Rakker Hale. Dette fremgår af det ældste kort over området fra 1802 (et udsnit af dette ’ældste originalkort’ for Neder Bjerre ejerlav er indsat nedenfor), hvor det ses, at Rakker Hale er en slags overdrevspræget bakkeknold der stikker ind i det tilgrænsende skovland mod nord, øst og syd for knolden. I dag er det hele bevokset med Bjerre Skov, men at dømme efter satellitbillederne er træbevoksningen lidt mere sparsom på Rakker Hale end i det omkringliggende.

Så langt så godt. Men hvorfor har dette bakkeparti heddet Rakker Hale – og hvad er en rakkerhale?

Som du måske, ligesom jeg, har kunnet erfare på internettet, så er ’Rakkerhale’ angiveligt et plattysk ord med betydningen ”en pøbelagtig forbandelse”, hvilket nok skal forstås som en særlig svulstig og vulgær fornærmelse, som gadens rakkerpak kunne finde på at udslynge efter hinanden og andre forbipasserende. Jeg ved ikke af at dette plattyske ord skulle have fundet videre anvendelse på dansk, og det ville da heller ikke give meget mening her. Et bedre bud er nok at finde i et gammeldansk navneord rakki, der betyder ’ung hund, hvalp’, hvilket jo er ganske foreneligt med navnets efterled hale. Den direkte betydning af rakkerhale skulle da være ’hvalpehale’. Nu kan man jo så synes at dette er lige så meningsløst som den plattyske tolkningsmulighed, men ordet rakki synes faktisk at indgå med betydningen ’ung hund, hvalp’ i en del gamle danske naturnavne, selvom det for nutidens mennesker kan være svært at se den direkte kobling imellem denne betegnelse og de pågældende steder. Mit bedste bud må være, at enten formen på bakkeknolden selv eller dens sparsomme træbevoksning på en eller anden måde har mindet fortidens lokale beboere om halen på en hundehvalp. Og efterhånden som ordet rakki er gået ud af det danske sprog, og man derfor har glemt den oprindelige betydning, er det mere velkendte ord rakker så indtrådt i stedet – uden hensyntagen til at den oprindelige mening med navnet dermed forsvandt.

Summa summarum: En ’rakkerhale’ er sandsynligvis halen på en ung hund.

Med venlige hilsener,
Johnny Jakobsen

Arkiv for Navneforskning, Københavns Universitet

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen

Associate Professor, PhD

Chairman of Landbohistorisk Selskab, Member of the Danish Place-Name Committee


Københavns Universitet / University of Copenhagen

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab / Department of Nordic Studies and Linguistics

Arkiv for Navneforskning / Name Research Archive

Emil Holms Kanal 2, 2300 København S

(Visiting address: Office 22.5.20)


Phone: +45 3013 1775

Email: jggj@hum.ku.dk  Website: www.jggj.dk


Fra: SDFE - Danskestednavne <danskestednavne@sdfe.dk>

Sendt: 25. marts 2022 13:10

Til: HUM-Afdeling_for_Navneforskning

Cc: Jan@simris.dk

Emne: VS: Rakkerhalevej


Kære navneforskere


I må hellere få denne forespørgsel.

Med venlig hilsen


Anette Klinker


Kortlægning

Dir tlf.: (+45) 72 54 55 52

ak@sdfe.dk
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Fra: jan simris <jansimris@gmail.com>

Sendt: 25. marts 2022 08:05

Til: SDFE - Danskestednavne <danskestednavne@sdfe.dk>

Emne: Rakkerhalevej
Hej


I Bjerge skov ( post nr 8783 ) er der en vej der hedder Rakkerhalevej.


Hvad er en Rakkerhale?med venlig hilsen


Jan Sandvej Simris


Dybdalsvej 1, Bjerre


8783 Hornsyld


mobil 4233 7637


mail: Jan@simris.dk

En efterlysning fra USA

Hej Jan,
Det var meget rart at snakke med dig i dag. Vi er Thomas Pedersen (Haderslev) og Mary Liebowitz (New York). Vi har været gift i 12 år og bor i USA.
Mary er genetisk slægtsforsker og taler dansk flydende, men har specialiseret sig i mexicanske slægter og har derfor en udfordring med ældre danske håndskrevne optegnelser. E-mailen blev lidt forsinket, fordi hun gennemgik folkeregisteret og forsøgte at finde mere information.
Som nævnt forsøger vi at hjælpe en ven, Paul, med at spore hans danske rødder. Hans efternavn er Kaiser. Familien emigrerede til USA i 1881, og da de præsenterede deres efternavn som "Pedersen Kaiser," fik de at vide, at de skulle vælge et og endte med at vælge Kaiser. De kender dog ikke den nøjagtige oprindelse af navnet.
Pauls farfar blev døbt Frederik Peder Keiser, født 3. juni 1863. Frederiks far er opført som “Gaardmand Peder Rasmussen / Keiser /” (1826-1899) og hans mor var Ane Kirstine Andreasen (1835-1903). https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21637676#396105,74400296
Frederiks storebror er døbt Rasmus Peter Kaiser i 1860, men uden anden omtale af navnet.
Den ældste bror er døbt Paul Pedersen Kaiser i 1856. Dette er den første omtale af "Keiser", vi kan finde. På Peders egen fødselsbog (12. april 1826) fra Barrit Sogn er navnet ikke nævnt: Peder Rasmussen, Forældre: (Gårdmand?) Rasmus Jørgensen og hustru Ane Jørgensdatter af Overbarrit. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=396318#396318,74404914
Rasmus Jørgensen og Ane Jørgensdatter er med i folketællingen i 1834, 1840, 1845 og 1850, men ejendommen er netop opført som “en gaard” i Overbarrit.
Fordi Frederik Peder Keiser er født i "Nørre Bjerge Mrk", og der ikke er nogen forklaring på navnet, spekulerede vi på, om der var en forbindelse til Kejservej.
Enhver information, du måtte have, ville blive meget værdsat - vi er bare glade for endeligt at kunne henvise Paul til området - alt andet er en bonus!
Med venligste hilsener
Thomas og Mary
Hvis du har oplysninger om Keiser slægten, er du meget velkommen til at skrive til Barrit Lokalarkiv ved karsten@bjerreskov.com eller til Bjerre Lokalarkiv ved jan@bjerrelokalarkiv.dk eller på mobil 42337637
efterlysning

Foreninger i Bjerre medlemskontingent 2022


Bjerre Lokalarkiv 2022 medlemskontingent 100 kr. kan støttes på bank nr.Reg. 9570  kto.13345422mvh - Ebbe Lohman
Bjerre Arrest medlemskontingent 2022
Bjerre Arrest kontigent - indbetal 100 kr i kontingent pr person for 2022 MobilePay 20139473  eller  
Sydbank reg. 7045 konto 1395928.Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!Venlig hilsen Mikael Mogensen/kasserer

Støt Bjerre MTB sporet på mobilpay 800117

Bjerre Mountainbike Spor 2022

støtte MTB sporet i Bjerre Skov påMobilePay 800117eller  Jyske bank reg. 7245 konto 1473770.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2022".Venlig hilsen Jan Simris/kasserer
Bjerre sprøjtehus
Bjerre Sprøjtehus status
Bjælken over porten er nu skiftet
Gavlmuren er pudset op igen.
Nu er gået igang med taget.
Bjerre Lokalarkiv scanner Dyrskuekataloger

http://jaevn.dk/nyheder/alsang-i-bjerre-skov/
et bryllup

Bryllup i Løsning ca. år 1910

Vi fik et billede indleveret.
Kender du en til anledningen eller personer på billedet - så skriv til Bjerre Lokalarkiv. mail jan(a)bjerrelokalarkiv
Tilbage til indhold